woensdag, 13 september 2017
Op 13 september 2017 verscheen er op De Correspondent een artikel over de samenwerking tussen Free Press Unlimited en Radio Tamazuj. In dit artikel wordt Free Press Unlimited ervan beticht Radio Tamazuj te hebben gecensureerd en de redactie de toegang tot de website te hebben ontzegd. Deze beweringen, die gebaseerd zijn op het relaas van een rancuneuze oud-medewerker, zijn aantoonbaar onjuist, en hadden meteen kunnen worden weerlegd als De Correspondent ons eerder had benaderd voor een reactie.

Update 14 september, 18:20 uur: In het oorspronkelijke artikel dat ons voor publicatie werd toegestuurd ter reactie, stonden meer dan 40 feitelijke onjuistheden. In het artikel dat op 13 september 2017 gepubliceerd werd, is een aantal van deze zaken weggelaten. Download hieronder de PDF met de 32 onjuistheden uit het artikel.

Onjuistheden artikel De Correspondent

Radio Tamazuj is van levensbelang voor honderdduizenden Zuid-Soedanese luisteraars. De programma's en artikelen van Radio Tamazuj worden geproduceerd onder verantwoordelijkheid van Free Press Unlimited, en de onafhankelijkheid van de redactie is vastgelegd in het editorial charter. Dit is een gangbaar model dat vergelijkbaar is met de verhouding tussen de uitgever en de redactie in mediabedrijven. 

Zoals in al haar projecten streeft Free Press Unlimited er naar om van Radio Tamazuj een sterk onafhankelijk lokaal mediabedrijf te maken. In juli van dit jaar hebben Free Press Unlimited en de redactie van Radio Tamazuj uitgebreide besprekingen gevoerd over de toekomst van Radio Tamazuj. We werken aan kwaliteitsverbetering, aan verdienmodellen en zijn en blijven voorstander van verzelfstandiging. Vanaf 2020 zal Radio Tamazuj zelfstandig en zelfvoorzienend zijn. Op verzoek van de redactie nemen we hier ruim de tijd voor. 

Binnen het kader van de discussie over het niet toepassen van hoor en wederhoor, is per e-mail gesproken over het 'niet bijten in de hand die je voedt'. Voor deze opmerking steken wij de hand in eigen boezem: deze was ongelukkig.

Het artikel op De Correspondent bevat tientallen feitelijke onjuistheden, waar we de belangrijkste vier van noemen. Deze onjuistheden hebben we voor publicatie ook gedeeld met De Correspondent met het verzoek om deze integraal over te nemen, hiervan zijn slechts tien zinnen als slot van het artikel toegevoegd. 

  1. Free Press Unlimited zou Radio Tamazuj hebben gecensureerd. Dit is onjuist. Wij hebben op geen enkel moment artikelen van de website gehaald, of verteld wat de redactie wel en niet mocht schrijven. Wij hebben nooit gecensureerd, en zullen dit ook nooit doen. De artikelen waar in het stuk over wordt gesproken staan nog steeds online (1, 2, 3, 4, 5, 6). De toenmalige hoofdredacteur heeft deze artikelen geplaatst, waarin beschuldigingen werden geuit richting collega-media in Zuid-Soedan en andere maatschappelijke organisaties zonder dat hij hoor en wederhoor toepaste. Daar hebben wij externe klachten over gekregen. Wij  hebben hem op zijn journalistieke professionaliteit aangesproken en om een editorial review gevraagd, een interne evaluatie waarbij een externe onafhankelijke expert betrokken zou worden.  
    De externe review (tussen 1 en 4 juli 2017) is in aanwezigheid van de hele redactie gehouden door deze onafhankelijke expert, de journalist Michael Alexander van de BBC, die overigens door de redactie zelf is voorgedragen. Ook hij kwam tot de conclusie dat de omstreden artikelen journalistiek kwalitatief te kort schoten. De redactie was het daar mee eens. 
  2. De website van Radio Tamazuj zou zeven dagen lang 'op slot' zijn geweest. Op de website van Radio Tamazuj is te zien dat er in deze periode gewoon artikelen zijn gepubliceerd. Dit is er wel gebeurd: De toenmalige hoofdredacteur was van mening dat de discussie die wij als uitgever en eindverantwoordelijke voerden met de redactie ‘ondermijnende kritiek' was. Hij beschikte over de wachtwoorden van alle sociale media accounts van Radio Tamazuj, waaronder het Twitter-account. Hij heeft zijn collega's toegang tot de accounts ontzegd door wachtwoorden te veranderen, zonder aankondiging. Daarna is hij gaan twitteren namens Radio Tamazuj. 
    Omdat het team vreesde dat hij hetzelfde zou doen met de website hebben wij de wachtwoorden en overige beveiligingsmaatregelen overgenomen, gewijzigd en direct weer teruggegeven aan de toenmalige directeur van de zender. 
    Er is dus geen sprake van dat wij de website hebben geblokkeerd. Integendeel, het was de voormalige hoofdredacteur, de primaire bron voor het verhaal, die accounts heeft geblokkeerd, en die van sommige Tamazuj accounts pas ruim na einde dienstverband de inloggegevens heeft overgedragen aan de mensen die dagelijks met die accounts geacht werden te werken. Dit blijkt ook uit het emailverkeer tussen Radio Tamazuj, Free Press Unlimited en de voormalige hoofdredacteur. 
  3. Free Press Unlimited zou de zelfstandigheid van Radio Tamazuj alleen op papier nastreven. Toen de redactie in januari 2016 zijn onafhankelijkheidsverklaring stuurde, stemde Free Press Unlimited daar nog dezelfde dag mee in. Voor zelfstandigheid van een radiozender is echter wel een gedegen financiële onderbouwing nodig. Die was er op dat moment niet. De gesprekken over de verzelfstandiging zijn altijd open en transparant gevoerd. In juli 2017 hebben we tijdens een workshop onder meer gesproken over per wanneer Radio Tamazuj onafhankelijk zal worden. Free Press Unlimited stelde voor om Tamazuj per 1 januari 2018 te verzelfstandigen, maar op uitdrukkelijk verzoek van de redactie zelf is dit verschoven naar 1 januari 2020.
  4. De Correspondent beweert dat er sprake zou zijn van een 'stuurloze gedemotiveerde redactie'. Ook dit is onjuist. Er is een nieuwe hoofdredacteur aangesteld (na een voordracht waarbij twee redacteuren betrokken waren) waar de hele redactie erg blij mee is. Er worden dan ook nog steeds kwaliteitsverhalen over de oorlog in Zuid-Soedan gemaakt. Blijkbaar is Radio Tamazuj zo relevant, dat de website van het station in Zuid-Soedan door de regering is geblokkeerd.

In het oorspronkelijke artikel dat ons voor publicatie werd toegestuurd ter reactie, stonden meer dan 40 feitelijke onjuistheden. In het artikel dat op 13 september 2017 gepubliceerd werd, is een aantal van deze zaken weggelaten. Download hieronder de PDF met de 32 onjuistheden uit het artikel.

Onjuistheden artikel De Correspondent