Wie we zijn

Wij zijn Free Press Unlimited. Een internationale persvrijheid organisatie dat samenwerkt met meer dan 300 lokale mediapartners in meer dan 50 landen. Met hen werken we aan onze missie om onafhankelijk nieuws en informatie beschikbaar te maken voor iedereen.

Onze visie

Free Press Unlimited vindt dat iedereen recht heeft op onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie. Mensen hebben die informatie nodig om hun levensomstandigheden te controleren en de juiste beslissingen te nemen.

Om dit mogelijk te maken ondersteunt Free Press Unlimited media en journalisten wereldwijd.

Onze visie is kort en krachtig: People deserve to know. Overal ter wereld.
 

Journalist at work in rural Pakistan
Journalist aan het werk in Pakistan. Foto: Mehrab Afridi.


Toegang tot informatie, onafhankelijke media en vrijheid van meningsuiting zijn cruciaal voor burgers en maatschappelijke organisaties die armoede en ongelijkheid in hun samenleving willen bestrijden. Door onafhankelijk te berichten en publiek debat mogelijk te maken, kunnen onafhankelijke media bijdragen aan positieve verandering in hun samenleving.

Free Press Unlimited biedt wereldwijd ondersteuning aan journalisten en mediaprofessionals door middel van pleitbezorging, noodhulp, advies, capaciteitsopbouw en trainingen.
 

Onze missie

Onze missie is ervoor te zorgen dat onafhankelijk nieuws en informatie beschikbaar blijft voor iedereen, vooral voor mensen in landen waar geen of beperkte (pers)vrijheid bestaat. Iedereen heeft recht op onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie. Mensen hebben die informatie nodig om invloed uit te oefenen op hun levensomstandigheden en de juiste beslissingen te nemen.

Onze missie komt voort uit Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, opgesteld in 1948:

“Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.”

Persvrijheid en vrijheid van informatie zijn daarbij onmisbaar.

Daarom steunt Free Press Unlimited lokale mediaprofessionals en journalisten, vooral in landen met beperkte (pers)vrijheid. Zij staan dicht bij hun publiek en zijn de beste garantie voor een duurzaam, professioneel en divers medialandschap. We stellen ze in staat om mensen toegang te geven tot de informatie die hen helpt te overleven, zichzelf te ontwikkelen en waarmee ze hun overheden kunnen controleren.
 

Ons statement over gelijkheid, diversiteit en inclusie

"In het nastreven van onze missie zetten wij ons in voor het bevorderen van gelijkheid, diversiteit en inclusie in alle aspecten van ons werk. Free Press Unlimited gelooft in een wereld waarin iedereen kan zijn wie die is, ongeacht hun achtergrond. We zijn nieuwsgierig, open minded en betrokken bij het creëren van een beter geïnformeerde wereld voor iedereen."

Dit is onderdeel van ons Equity, Diversity en Inclusion (EDI) statement, die een weerspiegeling is van Free Press Unlimited’s missie en waarden. Het laat zien dat we ons commiteren aan het creëren van een meer rechtvaardige en diverse organisatie, en via ons werk aan een meer rechtvaardig medialandschap in diverse contexten. Dit om onze visie voor een wereld waarin mensen recht hebben op betrouwbare informatie te versterken.
 

Intersectionaliteit

Individuen kunnen tegelijkertijd met meerdere vormen van discriminatie of onderdrukking te maken krijgen. Deze factoren kruisen elkaar en creëren unieke en complexe ervaringen van onrechtvaardigheid. Dit wordt intersectionaliteit genoemd. Het gaat verder dan het kijken naar één aspect van iemands identiteit, zoals geslacht, ras, etniciteit, klasse of handicap, en bekijkt hoe deze aspecten elkaar overlappen en op elkaar inwerken. 

In de mediasector speelt intersectionaliteit een cruciale rol bij het vormgeven van de verhalen, representaties en perspectieven die aan het publiek worden gepresenteerd. Het helpt om beter aan te sluiten bij een divers publiek en een publiek discours te creëren over meerdere dimensies van ongelijkheid. Daarom is deze intersectionele benadering een hoeksteen van ons streven naar gelijkheid, diversiteit en inclusie (EDI).

We ontwikkelen momenteel een alomvattend beleid voor gelijkheid, diversiteit en inclusie dat ons zal helpen bij de implementatie van bovenstaande uitspraak.

 

Journalists running for safety in Ukraine. Photo: Anna Dolu Agency
Journalisten proberen in veiligheid te komen in Oekraïne. Foto: Anna Dolu Agency.


Onze kernwaarden

Onafhankelijk
Free Press Unlimited accepteert geen opdrachten van financiële pressiegroepen of politieke groeperingen en volgt haar eigen onafhankelijke strategie. Dit houdt in dat Free Press Unlimited samenwerkt met onafhankelijke (media) partners die in staat zijn hun activiteiten vrij en zelfstandig uit te voeren en die als doel hebben de waarheid te zoeken en het publiek te informeren.

Inspirerend
Free Press Unlimited streeft ernaar lokale media professionals en organisaties te inspireren om het beste uit hun talenten te halen en kansen te benutten door kennis en ideeën te delen. We zijn resultaatgericht, maken het verschil en bereiken een groot publiek.

Inventief
Free Press Unlimited zoekt naar slimme, creatieve oplossingen om de vrije toegang tot informatie te verbeteren, ook als er obstakels of barrières zijn.

Toegewijd
Free Press Unlimited is persoonlijk betrokken en volhardend in zaken die de lokale bevolking en (media) organisaties aangaan. Wij zijn in onze aanpak langdurig betrokken, met een focus op de ontwikkeling van individuen en mediaorganisaties zodat zij op den duur onafhankelijk kunnen opereren.

Maatwerk
Uitgangspunt voor Free Press Unlimited is de lokale situatie en cultuur. We zoeken lokale partnerschappen en samenwerking, ondersteunen diversiteit en houden rekening met de lokale capaciteit en technologische ontwikkeling.

 

Journalists cover protest tact hill
Journalists cover protest. Foto: Shutterstock/Tact Hill.

 

Onze organisatie

Ruth Kronenburg, Executive Director Free Press Unlimited. Photo: Bodine Koopmans.
Ruth Kronenburg, Algemeen Directeur Free Press Unlimited. Foto: Bodine Koopmans.

Ruth Kronenburg is Executive Director van Free Press Unlimited en geeft leiding aan een team van meer dan 70 toegewijde professionals. Voordat Kronenburg in 2022 Executive Director van Free Press Unlimited werd, bekleedde zij ruim tien jaar de functie van Director of Operations. Nu leidt Kronenburg de wereldwijde strategie en activiteiten van de organisatie.

Het belangrijkste doel van Kronenburg is ervoor te zorgen dat Free Press Unlimited de sterke reputatie van de organisatie op het gebied van persvrijheid en veiligheid van journalisten handhaaft. De komende jaren zal zij de succesvolle koers van de organisatie voortzetten en tevens leiding geven aan de innovatie die in de huidige turbulente tijd voor persvrijheid nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van AI en dekolonisatie.

Naast haar werk bij Free Press Unlimited zit Kronenburg ook in verschillende besturen, commissies en jury's:

 • International committee RSF to develop ‘AI Charter in Media’
  Committee member July 2023 - Present

 • De ‘Tegel’: prijs voor de journalistiek
  Jurylid in 2023, nadat Free Press Unlimited een speciale ‘Tegel’ ontving voor haar jarenlange inzet voor de persvrijheid in 2022.

 • Global Forum for Media Development (GFMD)
  Penningmeester, lid van de Uitvoerende Stuurgroep: oktober 2021 – heden, Brussels Gewest, België

 • TNI (Transnationaal Instituut)
  Bestuurslid (penningmeester): okt 2018 – heden, Amsterdam, Nederland

Ruth Kronenburg wordt ondersteund door een vierkoppig managementteam.

Bekijk het managementteam


Beloningsbeleid

Bestuur

Bij het vaststellen van de beloning van het Bestuur is de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI en de Code Wijffels gevolgd. De beloning is vervolgens ingeschaald conform de salarisschalen in het Rechtspositie Reglement van Free Press Unlimited. Deze worden jaarlijks aangepast en aan betrokkenen en belanghebbenden bekend gemaakt. Jaarlijks wordt in het jaarverslag melding gemaakt van de hoogte van de beloning van het Bestuur. Free Press Unlimited hecht er waarde aan te melden dat de beloning voor het Bestuur en het management (inclusief Management Teamleden) beduidend lager ligt dan de maximaal toegestane beloning conform de Code Wijffels.

Toezichthoudend orgaan

Free Press Unlimited beschikt over een Raad van Toezicht. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan beschreven in de statuten. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht oefenen hun taak onbezoldigd uit.

Leden van de Raad van Toezicht


Medewerkers

Free Press Unlimited heeft een eigen Rechtspositie Reglement waarin de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers (inclusief het Bestuur en Management) zijn vastgelegd. Wijzigingen vinden plaats in overleg met de Ondernemingsraad. Inschaling vindt plaats op basis van vastgestelde functie-omschrijvingen en bijbehorende salarisschalen (maximaal 10). Beloning vindt plaats conform het Focus-systeem. Het Focus-systeem is uitvoerig beschreven in het Rechtspositie Reglement.
 

Het RSIN/fiscaal nummer van Free Press Unlimited is 850683476.
 

Organisatiestructuur

Organogram


Partnerschap

In juli 2023 vormde Free Press Unlimited een strategische alliantie met Reporters without Borders gericht op het bevorderen van kwaliteitsjournalistiek en het beschermen van persvrijheid. Zonder afbreuk te doen aan hun individuele identiteit, willen Free Press Unlimited en Reporters without Borders hun activiteiten en doelstellingen op elkaar afstemmen, waaronder het versterken van de journalistieke vrijheid, het bevorderen van duurzame mediamarkten en het cultiveren van een gezonde publieke ruimte waarin journalistiek kan floreren. 


Aanvullende documenten


Lidmaatschappen en voorzitterschap

Als Free Press Unlimited zijn we lid van:

Memberships

En zijn we voorzitter van:

BMO

  

Hoe we werken

Free Press Unlimited vindt dat iedereen recht heeft op betrouwbare informatie. Informatie die je als mens in staat stelt om je leven in eigen hand te nemen. Het is van groot belang dat die informatie alle facetten belicht zodat je een gewogen beslissing kunt nemen, wij noemen dat onafhankelijke informatie. 

Burgers en maatschappelijke organisaties die de armoede en ongelijkheid in hun samenleving willen bestrijden, kunnen niet zonder toegang tot informatie, onafhankelijke media en persvrijheid. Omgekeerd hebben media de burgers nodig om te weten wat er speelt. Door hierover onafhankelijk te berichten en een publiek debat mogelijk te maken, kunnen media bijdragen aan positieve veranderingen in hun samenleving.

 

Photo journalist at work in Iraq
Fotojournalist aan het werk in Irak. Foto: Jodi Hilton.


Onze doelen

In meer dan 50 landen ondersteunt Free Press Unlimited journalisten en mediaprofessionals met onder andere noodhulp, advies, kennisoverdracht en capaciteitsversterking. Wij hebben hiervoor een Theory of Change gemaakt waarin we ons lange termijn doel en drie tussendoelen hebben uitgewerkt.

Ons lange termijn doel: een divers, professioneel informatielandschap dat bestaat uit onafhankelijke media en journalisten die (sociale) veranderingen in hun samenleving tot stand brengen.

Met onze blik gericht op dit uiteindelijke doel hebben we goed nagedacht over de beste manieren om dat te bereiken. Volgens ons zijn de volgende drie 'tussendoelen' cruciaal om ervoor te zorgen dat lokale media hun belangrijke maatschappelijke rol kunnen vervullen. Dit zijn ze:

 1. Een omgeving waarin journalisten veilig hun werk kunnen doen en die de persvrijheid bevordert.
  Om dit te bereiken, maken wij ons sterk voor het realiseren en uitvoeren van goede wetgeving en zetten wij ons in om de straffeloosheid te stoppen die het geweld tegen journalisten in stand houdt. In de landen waarin we werken, spelen professionele belangenbehartigers van de media een sleutelrol; daarom investeert Free Press Unlimited in deze groepen. Zij kunnen bijhouden hoe vaak en waar de persvrijheid wordt aangetast en zich inzetten voor bepaalde gevallen van persvrijheidschendingen. Ons Policy & Advocacy team helpt ze deze zaken (inter)nationaal aan te kaarten en op de agenda te zetten.
 2. Media en journalisten zetten zich in voor de belangen van de bevolking, geven burgers een stem en fungeren als hun waakhond.
  Media moeten een afspiegeling van de samenleving zijn. Daarom helpen we ze de diversiteit in hun eigen organisaties én in hun publicaties te vergroten, met name als het gaat om vrouwen en achtergestelde groepen. We ondersteunen daarnaast maatschappelijke organisaties die mensen mediawijzer maken en ze helpen hun weg te vinden in de overweldigende hoeveelheid veelal digitale informatie. Maar wij steunen ook onafhankelijke media die corruptie en machtsmisbruik aan de kaak stellen en zo een waakhondfunctie vervullen. Dankzij het onderzoek en de onthullingen van journalisten kunnen burgers hun eigen overheden en andere machthebbers ter verantwoording roepen. Zo vergroten media en burgers samen het democratisch gehalte van hun samenleving.
 3. Journalisten en media zijn professioneel, effectief en zeker van hun voortbestaan.
  Free Press Unlimited hamert op het belang van professionaliteit voor media en journalisten. Zij moeten zich aan internationaal erkende normen en ethische codes houden, om het vertrouwen van hun publiek te verdienen en te behouden. Ook kennis van moderne technologie is noodzakelijk in een wereld waarin mobiele telefoons en sociale media een hoofdrol spelen. Journalisten moeten weten hoe ze (digitaal) veilig kunnen werken, zodat ze hun waakhondfunctie goed kunnen vervullen. Free Press Unlimited helpt lokale media en journalisten wereldwijd om professioneel en (dus) veilig te werken. Maar ook om ze financieel zelfstandig te maken, zodat hun voortbestaan – en daarmee een divers medialandschap – ook op de langere termijn is gegarandeerd.


   
TOC
Free Press Unlimited's Theory of Change


Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Deel deze pagina: