Wie we zijn

Wij zijn Free Press Unlimited.
Wij maken betrouwbare informatie beschikbaar voor iedereen.
Jimmy A. Domingo
Leden van het College Editors Guild of the Philippines (CEGP) en andere jeugdgroepen nemen deel aan een bijeenkomst waarin wordt opgeroepen tot verdediging van de persvrijheid onder de regering van president Rodrigo Duterte in Quezon City op 19 januari 2018. De bijeenkomst werd georganiseerd temidden van vermeende " intimidatie en bewapening van de wet 'tegen de mediagroep Rappler en andere mediaorganisaties.

Onze visie

In onze ideale wereld heeft iedereen toegang tot onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie. Free Press Unlimited ondersteunt wereldwijd media en journalisten om dit mogelijk te maken.

Onze visie is kort en krachtig: People deserve to know. Overal ter wereld.
 

Onze missie

Onze missie komt voort uit Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, opgesteld in 1948:

“Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.”

Iedereen heeft recht op onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie. Mensen hebben die informatie nodig om invloed uit te oefenen op hun levensomstandigheden en de juiste beslissingen te nemen.

Persvrijheid en vrijheid van informatie zijn daarbij onmisbaar. Daarom ondersteunt Free Press Unlimited lokale mediaprofessionals en journalisten, vooral in landen met beperkte (pers)vrijheid. Zij staan dichtbij hun publiek en zijn de beste garantie voor een duurzaam, professioneel en divers medialandschap. We stellen ze in staat om mensen toegang te geven tot de informatie die hen helpt te overleven, zichzelf te ontwikkelen en waarmee ze hun overheden kunnen controleren.
 

Onze kernwaarden

Onafhankelijk
Free Press Unlimited accepteert geen opdrachten van financiële pressiegroepen of politieke groeperingen en volgt haar eigen onafhankelijke strategie. Dit houdt in dat Free Press Unlimited samenwerkt met onafhankelijke (media) partners die in staat zijn hun activiteiten vrij en zelfstandig uit te voeren en die als doel hebben de waarheid te zoeken en het publiek te informeren.

Inspirerend
Free Press Unlimited streeft ernaar lokale media professionals en organisaties te inspireren om het beste uit hun talenten te halen en kansen te benutten door kennis en ideeën te delen. We zijn resultaatgericht, maken het verschil en bereiken een groot publiek.

Inventief
Free Press Unlimited zoekt naar slimme, creatieve oplossingen om de vrije toegang tot informatie te verbeteren, ook als er obstakels of barrières zijn.

Toegewijd
Free Press Unlimited is persoonlijk betrokken en volhardend in zaken die de lokale bevolking en (media) organisaties aangaan. Wij zijn in onze aanpak langdurig betrokken, met een focus op de ontwikkeling van individuen en mediaorganisaties zodat zij op den duur onafhankelijk kunnen opereren.

Maatwerk
Uitgangspunt voor Free Press Unlimited is de lokale situatie en cultuur. We zoeken lokale partnerschappen en samenwerking, ondersteunen diversiteit en houden rekening met de lokale capaciteit en technologische ontwikkeling.

 

Journalist at work in rural Pakistan
Journalist aan het werk in Pakistan

 

Onze organisatie

Het bestuur van stichting Free Press Unlimited bestaat uit Leon Willems en Ruth Kronenburg. Samen sturen zij een team van ruim 80 gedreven professionals aan. Deze professionals werken intensief samen met onze partners en overzien meer dan 100 mediaprojecten in ruim 40 landen wereldwijd. Ons kantoor is in Amsterdam, Nederland.

Free Press Unlimited bestuur
Free Press Unlimited bestuur

Leon Willems (1961) is sinds mei 2011 Directeur Policy & Programmes van Free Press Unlimited. Mede door zijn internationale netwerk groeide Free Press Unlimited uit tot een gezichtsbepalende internationale persvrijheidsorganisatie, die actief is in meer dan 40 landen. Media vormen volgens Leon Willems de cruciale bouwstenen van een vitale democratie en dragen op een belangrijke manier bij aan de ontwikkeling van een samenleving in het algemeen. Het overeind houden van onafhankelijke media staat in al zijn werkzaamheden voorop.

Ruth Kronenburg (1964) is sinds 2011 als Directeur Operations   aan Free Press Unlimited verbonden. Gezamenlijk met Leon Willems vormt ze het bestuur van de organisatie en is ze mede verantwoordelijk voor de groei van de organisatie. In deze rol is ze verantwoordelijk voor een gezonde financiële bedrijfsvoering, de interne en externe communicatie en het waarborgen van de kennis en kwaliteit binnen de organisatie. Al haar eerdere werkzaamheden binnen de commerciële mediawereld komen in haar huidige werk samen, maar nu met één extra dimensie: bijdragen aan een betere wereld.

 

Beloningsbeleid

Bestuur

Bij het vaststellen van de beloning van het Bestuur is de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI en de Code Wijffels gevolgd. De beloning is vervolgens ingeschaald conform de salarisschalen in het Rechtspositie Reglement van Free Press Unlimited. Deze worden jaarlijks aangepast en aan betrokkenen en belanghebbenden bekend gemaakt. Jaarlijks wordt in het jaarverslag melding gemaakt van de hoogte van de beloning van het Bestuur. Free Press Unlimited hecht er waarde aan te melden dat de beloning voor het Bestuur en het management (inclusief Management Teamleden) beduidend lager ligt dan de maximaal toegestane beloning conform de Code Wijffels.

Toezichthoudend orgaan

Free Press Unlimited beschikt over een Raad van Toezicht. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan beschreven in de statuten. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht oefenen hun taak onbezoldigd uit.

Medewerkers

Free Press Unlimited heeft een eigen Rechtspositie Reglement waarin de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers (inclusief het Bestuur en Management) zijn vastgelegd. Wijzigingen vinden plaats in overleg met de Ondernemingsraad. Inschaling vindt plaats op basis van vastgestelde functie-omschrijvingen en bijbehorende salarisschalen (maximaal 10). Beloning vindt plaats conform het Focus-systeem. Het Focus-systeem is uitvoerig beschreven in het Rechtspositie Reglement.
 

Het RSIN/fiscaal nummer van Free Press Unlimited is 850683476.
 

Raad van toezicht

Monica Bremer - voorzitter
Paul Hofstra - voorzitter Financieel Advies Committee
Ronald Gijsbertsen - op voordracht van de Ondernemingsraad
Nani Jansen Reventlow - lid
Ellen Soerjatin - lid (en lid Financieel Advies Committee)
Hennah Draaibaar - lid
 

Organisatiestructuur
 

Organisational structure
Zowel Radio Tamazuj (Zuid Soedan) als Radio Dabanga (Soedan) zijn juridisch zelfstandig. Volledige zelfstandigheid wordt in de loop van 2021 gerealiseerd.

 

Aanvullende documenten

 

Hoe we werken

Free Press Unlimited vindt dat iedereen recht heeft op betrouwbare informatie. Informatie die je als mens in staat stelt om je leven in eigen hand te nemen. Het is van groot belang dat die informatie alle facetten belicht zodat je een gewogen beslissing kunt maken, wij noemen dat onafhankelijke informatie. 

Burgers en maatschappelijke organisaties die de armoede en ongelijkheid in hun samenleving willen bestrijden, kunnen niet zonder toegang tot informatie, onafhankelijke media en vrijheid van meningsuiting. Omgekeerd hebben media de burgers nodig om te weten wat er speelt. Door hierover onafhankelijk te berichten en een publiek debat mogelijk te maken, kunnen media bijdragen aan positieve veranderingen in hun samenleving.

 

Photo journalist at work in Iraq
Foto journalist aan het werk in Irak


Onze doelen

In meer dan 40 landen ondersteunt Free Press Unlimited journalisten en mediaprofessionals met onder andere noodhulp, advies, kennisoverdracht en capaciteitsversterking. Wij hebben hiervoor een Theory of Change gemaakt waarin we ons lange termijn doel en drie tussendoelen hebben uitgewerkt.

Ons lange termijn doel: een divers, professioneel informatielandschap dat bestaat uit onafhankelijke media en journalisten die (sociale) veranderingen in hun samenleving tot stand brengen.

Met onze blik gericht op dit uiteindelijke doel hebben we goed nagedacht over de beste manieren om dat te bereiken. Volgens ons zijn de volgende drie 'tussendoelen' cruciaal om ervoor te zorgen dat lokale media hun belangrijke maatschappelijke rol kunnen vervullen. Dit zijn ze:

 1. Een omgeving waarin journalisten veilig hun werk kunnen doen en die de vrijheid van meningsuiting bevordert.
  Om dit te bereiken, maken wij ons sterk voor het realiseren en uitvoeren van goede wetgeving en zetten wij ons in om de straffeloosheid te stoppen die het geweld tegen journalisten in stand houdt. In de landen waarin we werken, spelen professionele belangenbehartigers van de media een sleutelrol; daarom investeert Free Press Unlimited in deze groepen. Zij kunnen bijhouden hoe vaak en waar de persvrijheid wordt aangetast en zich inzetten voor bepaalde gevallen van persvrijheidschendingen. Ons Policy & Advocacy team helpt ze deze zaken (inter)nationaal aan te kaarten en op de agenda te zetten.
 2. Media en journalisten zetten zich in voor de belangen van de bevolking, geven burgers een stem en fungeren als hun waakhond.
  Media moeten een afspiegeling van de samenleving zijn. Daarom helpen we ze de diversiteit in hun eigen organisaties én in hun publicaties te vergroten, met name als het gaat om vrouwen en achtergestelde groepen. We ondersteunen daarnaast maatschappelijke organisaties die mensen mediawijzer maken en ze helpen hun weg te vinden in de overweldigende hoeveelheid veelal digitale informatie. Maar wij steunen ook onafhankelijke media die corruptie en machtsmisbruik aan de kaak stellen en zo een waakhondfunctie vervullen. Dankzij het onderzoek en de onthullingen van journalisten kunnen burgers hun eigen overheden en andere machthebbers ter verantwoording roepen. Zo vergroten media en burgers samen het democratisch gehalte van hun samenleving.
 3. Journalisten en media zijn professioneel, effectief en zeker van hun voortbestaan.
  Free Press Unlimited hamert op het belang van professionaliteit voor media en journalisten. Zij moeten zich aan internationaal erkende normen en ethische codes houden, om het vertrouwen van hun publiek te verdienen en te behouden. Ook kennis van moderne technologie is noodzakelijk in een wereld waarin mobiele telefoons en sociale media een hoofdrol spelen. Journalisten moeten weten hoe ze (digitaal) veilig kunnen werken, zodat ze hun waakhondfunctie goed kunnen vervullen. Free Press Unlimited helpt lokale media en journalisten wereldwijd om professioneel en (dus) veilig te werken. Maar ook om ze financieel zelfstandig te maken, zodat hun voortbestaan – en daarmee een divers medialandschap – ook op de langere termijn is gegarandeerd.


   
TOC
Free Press Unlimited's Theory of Change

 

Foto 1: Jimmy A. Domingo
Foto 2: Mehrab Afridi
Foto 3: Bodine Koopmans
Foto 4: Jodi Hilton

Deel deze pagina: