صندوق حمایت خبرنگاران

Reporters Respond

ژورنالیزم در سراسر جهان با افزایش میزان سرکوب، خشونت و تهدید روبرو است. همچنان دولت ها و باندهای جنایتکار صدای مخالف را (در فضای مجازی هم) تهدید میکنند. خبرنگاران و رسانه ها در معرض آزار و اذیت قضایی روبرو اند. نتیجه هم اینست که خبرنگاران خود شان را سانسور، ترک حرفه، ناپدید به تبعید و یا خاموش شوند.

وقتیکه ژورنالیزم مورد حمله، آزار و پیگرد قرار می‌گیرد، رسانه‌ها نمی‌توانند اخبار و داستان‌های مستقل و قابل اعتبار را در اختیار مخاطبان خود قرار دهند که مردم برای آگاهی و پیشرفت به آن نیاز دارند. خبرنگاران باید بتوانند به کار خود ادامه دهند، به همین دلیل است که سازمان مطبوعات آزاد نامحدود (Free Press Unlimited) با کمک‌های مالی اضطراری، کمک‌های حقوقی و توصیه‌های امنیتی از طریق صندوق حمایت خبرنگاران (Reporters Respond) از خبرنگاران مضطرب و آشفته حمایت می‌کند.

خبرنگاران و سازمان‌های رسانه‌ای در حال اضطراب می‌توانند برای کمک‌های اضطراری و حقوقی از صندوق حمایت خبرنگاران (Reporters Respond) درخواست کنند تا بتوانند در صورت وضعیت بحرانی به زودترین فرصت به کار خود ادامه دهند. این صندوق بین المللی می‌تواند ا ز خبرنگاران و سازمان‌هایی که به دلیل کارشان با هر شکلی از آزار، ارعاب یا خشونت (آنلاین) مواجه هستند، حمایت کند.

 

شرایط کمک

- شما یک سازمان رسانه ای و یا یک فعال حرفه ای رسانه هستید.

- وضعیت اضطراری شما ناشی از کار شما به عنوان یک حرفه ای رسانه باشد.

- شما میدانید که این کمک ساختاری نیست بلکه گاهی (یک بار) ارائه می شود.

- شما می دانید که هدف از حمایت ما اینست که شما بتوانید به زودترین فرصت کار خود را از سر بگیرید.

- حداقل دو منبع قابل اعتماد غیر از خودتان، وضعیت شما را تایید کنند.

 

انواع کمک

کمک طبی: برای جراحات که خبرنگار در جریان کار برداشته باشد.

کمک درمان روانی: مشوره، مراجعه و کمک پولی برای دریافت خدمات روان-اجتماعی

تجهیزات کاری: جایگزینی تجهیزات مصادره و تخریب شده که در جریان کار در وضعیت بحرانی صورت گرفته باشد.

حمایت حقوقی: نمایندگی حقوقی برای خبرنگارانی که تحت پیگرد قانونی یا هر شکلی از آزار و اذیت قانونی بخاطر کار شان قرار دارند.

هزینه های زندگی یا انتقال: حمایت کوتاه مدت از خبرنگاران که قادر به کار نیستند و یا هزینه برای فرار یا انتقال موقتی از یک وضعیت نا امن و آسیب پذیر.

حمایت خانواده: حمایت موقت برای اعضای خانواده های خبرنگارانی که قادر به کار نیستند، زندانی هستند یا فوت کرده اند.

اقدامات ایمنی (جلوگیری کننده): مشوره امنیتی، ابزارهای دیجیتال مانند VPN برای حفاظت دیجیتالی، تجهیزات حفاظت فردی و تجهیزات ایمنی.

 

شیوه درخواست

برای درخواست کمک لطفن فورم امن آنلاین ما را در اینجا خانه پری کنید یا به ایمیل آدرس ما reportersrespond@freepressunlimited.org تماس بگیرید.

برای کمک اینجا درخواست دهید.

Share this page: